Regulamin korzystania z usług kosmetycznych

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Instytutu Urody Beauty92.

 

§ 6 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub niepożądanych efektów Zabiegu w terminach:

  1. do 7 dni od wykonania Zabiegu Manicure lub Pedicure,
  2. do 5 dni od wykonania pozostałych Zabiegów.

Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

2. Reklamacje składa się osobiście w Salonie lub elektronicznie pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., każdorazowo w formie pisemnej wraz z dokumentacją zdjęciową. Salon zastrzega prawo do wykonania własnej dokumentacji zdjęciowej lub poprosi klienta od dosłanie dalszej dokumentacji elektronicznie.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Salon łącznie lub wymiennie – według Własnego uznania:

  1. dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi bezgotówkowo lub za potwierdzeniem,
  2. umożliwi klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego,
  3. zaproponuje dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Klienci Instytutu Urody Beauty92 są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Instytut Urody Beauty92 oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

§ 2 Higiena i bezpieczeństwo

Instytut Urody Beauty92 świadczy usługi przy ul. Krzyckiej 92 BCD/4 w godzinach pon-pt 9:00-21:00 oraz w soboty 9:00-20:00.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Pracownicy gabinetu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce. Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu. Pracownicy gabinetu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.

W gabinecie Instytutu Urody Beauty92 mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

§ 3 Świadczenie usług kosmetycznych

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba.

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg z użyciem aparatury u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi, również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego Instytut Urody Beauty92 za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Osoby niepełnoletnie w wieku 11-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

  

§ 4 Płatność

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.beauty92.com.pl. O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.

Klient przychodząc do salonu po raz pierwszy, otrzymuje kartę lojalnościową w której wpisujemy każdorazowo kwotę usługi lub sumę usług jaka była wykonana w danym dniu. Nie uwzględnia się usług już rabatowanych, serii zabiegowych ani sprzedaży kosmetyków. Po realizacji 10 wizyt wyciągana jest średnia, wyliczona wartość jest kwotą gratisu, który można wykorzystać na dowolną usługę. Karta lojalnościowa jest ważna 1 rok od pierwszej wizyty.

Zakupione Vouchery podarunkowe, kwotowe lub na daną usługę są ważne rok od zakupu. Każdy Voucher jest wpisywany w wewnętrzny rejestr Instytutu Urody Beauty92 i oznaczony numerem. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Vouchera.

 

§ 5 Rezerwacje

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie pod rząd, nie odwołają rezerwacji w terminie 24 godzin przed zabiegiem, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. Zablokowana zostanie również możliwość rezerwacji on-line. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie. Klient w takiej sytuacji ma możliwość rezerwacji terminu z dłuższym okresem, tylko po wpłacie zadatku o wartości 30 % wartości zabiegu na wskazane konto. 

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 722 350 350. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

 

§ 6 Reklamacje

Przeniesiono na początek Regulaminu.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulacje dotyczące RODO umieszczono w POLITYCE PRYWATNOŚCI

Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Na terenie całego gabinetu Instytutu Urody Beauty92 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.